Krwawe Święta
Święta Bożego Narodzenia to czas, którego wszyscy nie możemy się doczekać: pełen radości i spokoju, czas spędzany wspólnie z rodziną. Trudno więc uwierzyć w to, że Święta nazywane czasem współczucia i dobra, są tak naprawdę wypełnione bólem, strachem, walką - oraz coraz częściej brutalną i bolesną śmiercią. Nie wierzysz? Poświęć trochę swojego czasu i poznaj świąteczny paradoks.

Kulisy
Co możesz zrobić?


Koalicja na rzecz bezkrwawych Świąt
Koalicja na rzecz bezkrwawych Świąt (CUC) to: czeska Svoboda Zvirat (Wolność dla zwierząt) oraz Fundacja Viva!

Więcej informacji
Skontaktuj się z nami
Działaj

Widzisz nieprawidłowości podczas sprzedaży żywych ryb w marketach? Wyślij mail do sieci handlowej zgodnie z poniższym wzorem:


OPINIA PRAWNA,  dotycząca przepisów regulujących sprzedaż żywych ryb.

Przedmiotem opinii jest odpowiedź na następujące pytania:

1. czy karp podlega ochronie przewidzianej w Ustawie o ochronie zwierząt?

2. czy żywe karpie mogą być przetrzymywane lub transportowane w pojemnikach pozbawionych wody? Czy dozwolone jest pakowanie żywych karpi do plastikowych worków lub koszyków?

3. czy karpie mogą być przetrzymywane lub transportowane w zbiornikach z wodą, bez dopływu tlenu?

4. czy dozwolone jest zabijanie karpi w supermarketach, przez sprzedawców, na oczach klientów, w tym dzieci? Czy dozwolone jest zabijanie karpi przez klientów, w ich domach? Kto i w jakich warunkach może zabijać karpie?

5. czy pakowanie żywych karpi do plastikowych worków lub koszyków albo przetrzymywanie ich lub transportowanie w pojemnikach pozbawionych wody realizuje znamiona przestępstwa znęcania się nad zwierzętami?

Podstawą prawną opinii jest Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U.1997, nr 11, poz. 724 ze zm.) zwana w dalszej części opinii Ustawą oraz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2004r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt(Dz.U. 2004, nr 205, poz. 2102 ze zm.), zwane w dalszej części opinii Rozporządzeniem.

W oparciu o wskazane podstawy prawne na zadane pytania należy udzielić następującej odpowiedzi:

Ad.1) Zgodnie z treścią art. 2 Ustawy ochroną przewidzianą w Ustawie objęte są wszystkie zwierzęta kręgowe. Ponieważ ryby są kręgowcami podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie na równi z innymi zwierzętami kręgowymi.

Ad.2) Zgodnie z treścią art. 5 Ustawy każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania, przez które rozumieć należy traktowanie uwzględniające potrzeby zwierzęcia (art. 4 pkt. 2 Ustawy).

Naturalnym środowiskiem ryby jest środowisko wodne. Humanitarnie traktowane ryby winny być transportowane i przetrzymywane tylko w środowisku wodnym.Transportowanie żywych ryb w pojemnikach pozbawionych wody lub foliowych workach albo koszykach nie jest humanitarnym traktowaniem zwierząt i  wyczerpuje znamiona znęcania się nad zwierzęciem w rozumieniu ustawy o ochronie zwierząt.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 18 ustawy o ochronie zwierząt, transport żywych ryb lub ich przetrzymywanie w celu sprzedaży bez dostatecznej ilości wody umożliwiającej oddychanie jest znęcaniem się nad zwierzęciem.

Jeśli niewłaściwe przetrzymywanie lub transportowanie ryby prowadzi do jej zgonu wskutek uduszenia to czyn taki kwalifikować należy jako zabicie zwierzęcia, które w myśl art. 35 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt stanowi przestępstwo.

Ad.3) Naturalną potrzebą ryby jest oddychanie, przy użyciu zawartego w wodzie tlenu.Poziom tlenu zawartego w zbiornikach, w których transportowane i przetrzymywane są karpie odpowiadać powinien poziomowi, występującemu w naturalnych zbiornikach wodnych, w których zwierzęta te bytują.

Niedostateczne dotlenienie zbiorników w których przetrzymywane są karpie kwalifikować należy jako znęcanie się nad zwierzętami, o którym mowa w art.  6 ust. 2 pkt. 10 Ustawy (utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania).

Ad.4) Z treści art. 34 ust. 1 Ustawy wynika, że podstawowym sposobem uśmiercenia zwierzęcia kręgowego jest ubój w  ubojni. Tym samym, winno się dążyć do tego, by zwierzęta kręgowe, przeznaczone do spożycia zabijane były w przystosowanych do tego zakładach, przez wykwalifikowane osoby.

Uwaga ta dotyczy wszystkich zwierząt kręgowych, w tym - ryb. Zgodnie z treścią art.34 ust. 6 pkt. 3 Ustawy Minister właściwy do spraw rolnictwa określa, w drodze rozporządzenia, warunki i metody uboju zwierząt,stosowanie do  gatunku, mając na względzie zapewnienie humanitarnego traktowania zwierząt podczas uboju.

Rozporządzenie o którym mowa nosi tytuł "Rozporządzenie (.) w sprawie kwalifikacji osób, uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt". Należy zwrócić uwagę, że jedynie pierwszy człon tytułu (tj. kwalifikacje osób uprawnionych) dotyczy zawodowego uboju, podczas gdy drugi człon tytułu (warunki i metody uboju) dotyczy każdego uboju, również takiego, który dokonuje się poza ubojnią.  

Z § 3 pkt. 1 Rozporządzenia wynika, że unieruchamiania, ogłuszania, wykrwawiania lub uśmiercania zwierząt dokonywać mogą jedynie osoby, spełniające wymogi określone w  § 3 Rozporządzenia, w tym: osoby, które ukończyły 18 lat, posiadają wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe oraz odbyły wymagane prawem szkolenie.

Zgodnie z § 4 Rozporządzenia zwierzęta w czasie przemieszczania, przetrzymywania, unieruchamiania, ogłuszania i uboju chroni się przed bólem, stresem i cierpieniem.  

Zgodnie z § 5 pkt. 2 Rozporządzenia narzędzia służące do ogłuszania lub uśmiercania zwierząt powinny być używane  sposób pozwalający na szybkie lub skuteczne ogłuszenie i uśmiercenie zwierząt.

Dodatkowo, art. 34ust. 4 pkt. 2 Ustawy stanowi, że zabroniony jest ubój lub uśmiercanie zwierząt kręgowych przy udziale dzieci lub w ich obecności. Ubój zwierząt kręgowych, w tym - ryb - niespełniający powyższych wymagań nie jest ubojem zgodnym z prawem.

Ad.5) Z treści Ustawy wynika, że niehumanitarne zabijanie zwierząt lub znęcanie się nad nimi jest przestępstwem, zagrożonym grzywną,karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2, a gdy sprawca działa ze szczególnym okrucieństwem, jest to przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3.

Nie ulega wątpliwości, że opisane zachowania realizują znamiona znęcania się nad zwierzętami, a jeśli prowadzą do ich zgonu to zakwalifikowane zostać muszą jako niehumanitarne zabijanie zwierząt.

Opinia została sporządzona przez adwokatów specjalizujących się w przepisach prawa ochrony zwierząt na zlecenie Fundacji Viva! i stanowi jej własność.

Designed by OtevriOci.cz (2006)